baner

STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Pomorza, zwany dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona

§ 3

Siedziba i teren działania Stowarzyszenia
Siedziba władz mieści się w Słupsku, ul. Paderewskiego 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, którzy swoją działalnością, będą realizowali treści zawarte w niniejszym statucie. Stowarzyszenie do realizacji swoich zadań statutowych może powoływać biura, zatrudnić pracowników, swoim członkom zlecić wykonanie czynności zleconych przez struktury organizacyjne.

§ 5

Stowarzyszenie może używać logo, pieczęci i pieczątek według wzoru ustanowionych przez Zarząd Stowarzyszenia na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji zrzeszających stowarzyszenia o podobnych celach i założeniach.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 3 ust. 3, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd.

§ 7

 1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 2. Stowarzyszenia ma prawo powoływania własnych biur, sekcji i komisji działających na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminów wewnętrznych przyjętych przez Zarząd.

§ 8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jedynie na podstawie odrębnej uchwały Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Cały dochód Stowarzyszenia, w tym z działalności gospodarczej, Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową. Dochód nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 9

 1. Reprezentowanie, informowanie, promowanie i występowanie w interesie biegłych i rzeczoznawców przed różnymi podmiotami, organami i instytucjami.
 2. Lobbing przy kształtowaniu przepisów regulujących zasady sprawowania funkcji biegłego, działania instytucji specjalistycznych wydających opinie oraz obowiązków podmiotów publiczno-prawnych zlecających biegłym i rzeczoznawcom wykonanie określonych czynności.
 3. Podejmowanie działań na rzecz kształtowania wysokiego naukowego poziomu działalności eksperckiej, pogłębiania i doskonalenia wiedzy, wspieranie podnoszenia kwalifikacji naukowych i zawodowych swoich członków.
 4. Podejmowanie działań na rzecz kształtowania wysokiego poziomu zasad etyki w działalności eksperckiej i opiniodawczej.
 5. Prowadzenie w różnych formach działalności wspomagającej i pomocowej skierowanej do biegłych i rzeczoznawców związku z prowadzoną działalnością ekspercką i opiniodawczą.
 6. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz kształtowania wysokiego statusu biegłych oraz ich wynagradzania odpowiedniego do posiadanych kwalifikacji i nakładu pracy.
 7. Prowadzenie13890 szeroko rozumianej działalności naukowo-badawczej.
 8. Wdrażanie nowoczesnych technik badawczych oraz adoptowanie osiągnięć naukowych na potrzeby działalności eksperckiej i opiniodawczej.
 9. Wspieranie wymiaru sprawiedliwości w wykrywaniu przestępstw i poprawie bezpieczeństwa.

Rozdział III
Zasady działania Stowarzyszenia

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
 1. prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia wobec instytucji i organów władzy;
 2. reprezentowanie członków Stowarzyszenia i występowanie do organów władzy i innych instytucji oraz podmiotów prawnych i osób fizycznych w sprawach należących do celów statutowych Stowarzyszenia;
 3. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów;
 4. organizowanie i finansowanie działalności propagandowej, promocyjnej i informacyjnej, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie publikacji, broszur, folderów, plakatów i materiałów audiowizualnych;
 5. tworzenie stron internetowych;
 6. przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze informacyjnym lub reklamowym;
 7. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją celów Stowarzyszenia;
 8. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 9. prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia w przepisach obowiązującego prawa, związanych z działalnością ekspercką i opiniodawczą.

Rozdział IV
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca status rzeczoznawcy lub biegłego, prowadząca działalność ekspercką i opiniodawczą. Aplikujący członek musi złożyć deklarację członkowską wraz z rekomendacją dwóch zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być polska lub zagraniczna osoba prawna mająca cele zarobkowe i niezarobkowe, która chce wspierać statutową działalność Stowarzyszenia poprzez zdeklarowanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej lub innej. Na członka wspierającego przyjmuje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego, po pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Zarząd nie jest zobowiązany do uzasadniania swoich decyzji w przypadku odmów przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
 1. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
 2. przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia,
 3. opłacać składki członkowskie,
 4. brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
 1. wybierać członków władz Stowarzyszenia i wskazywać swoich reprezentantów jako kandydatów do tych władz,
 2. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 3. wskazywać osoby fizyczne, które na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia:
  • mogą brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenia przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
  • mają prawo wstępu na organizowane przez Stowarzyszenia spotkania lub imprezy,
  • mogą uczestniczyć w innych formach działalności stowarzyszenia.
 4. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo i obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

§ 15

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
 1. Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 2. Wykluczenia przez Zarząd:
  • za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
  • za nieopłacenie składek członkowskich, co najmniej za sześć miesięcy, po pisemnym upomnieniu Stowarzyszenia do uregulowania należności,
  • z powodu nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo:
 1. Składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 2. Brać udział, poprzez wyznaczone osoby fizyczne, w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

§ 17

Utrata członkostwa przez członka wspierającego następuje wskutek:
 1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  • za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
  • z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,

Rozdział V
Władze i organizacja Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja Zarządu stowarzyszenia
 1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, kadencja władz Stowarzyszenia wynosi 6 lat, z wyjątkiem władz I kadencji, których kadencja trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.
 3. Władze Stowarzyszenia działają zgodnie z niniejszym statutem, w oparciu o przyjęte przez nie regulaminy.

§ 18

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków (reprezentantów członków zwyczajnych) uprawnionych do głosowania.
 2. Głosowania w kolegialnych wybieralnych organach Stowarzyszenia są jawne
 3. W wybieralnych kolegialnych organach Stowarzyszenia można zarządzić głosowanie tajne, jeśli zgodę wyrazi większość członków organu.
 4. W wybieralnych kolegialnych organach Stowarzyszenia każdy członek organu ma jeden głos. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos przewodniczącego posiedzenia jest przeważający, z wyjątkiem głosowań tajnych.
 5. Jeżeli uchwały władz Stowarzyszenia w jakiejkolwiek sprawie nie mogą być podjęte z powodu braku quorum zapisanego w Statucie, można zwołać zebranie w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, zawieszenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1 liczby członków pochodzących z wyborów.
 2. Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek innych władz Stowarzyszenia może zawiesić pełnienie przez członka funkcji we władzach Stowarzyszenia, jeżeli uchyla się on od obowiązków wynikających z jej pełnienia. Uprawnienie to nie przysługuje w stosunku do członków Komisji Rewizyjnej.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni.
 3. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków na 4 tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zebrania.
 4. W przypadku niezwołania przez Zarząd Stowarzyszenia Walnego Zebrania w terminach określonych statutem Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.
 5. Zawiadomień o Walnym Zebraniu można dokonywać pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Stowarzyszenia adres.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminach określonych w statucie z uwzględnieniem § 13 ust. 3.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w razie nie uzyskania absolutorium przez Zarząd lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na żądanie, co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
 7. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 oraz § 25 ust. 2 pkt. 3, Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 90 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi jednakże nie wcześniej niż miesiąc od skutecznego zawiadomienia członków.

§22

 1. Członkowie Walnego Zebrania wybierają spośród siebie Prezydium Walnego Zebrania, które kieruje obradami Walnego Zebrania.
 2. Prezydium Walnego Zebrania składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Z Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje co najmniej  dwóch członków Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Do czasu wybrania Prezydium Walnego Zebrania obradami kieruje Prezes Stowarzyszenia, a w jego nieobecności wybrany losowo członek Zarządu Związku.

§ 23

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  • uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
  • ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za pełny okres kadencji;
  • udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
  • uchwalanie zmian Statutu
  • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
  • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebranie Członków oraz innych regulaminów, których uchwalanie lub zatwierdzanie, zgodnie ze statutem, należy do Walnego Zebrania Członków;
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 2. Głosowania na Walnym Zebraniu są jawne. W sprawach udzielania absolutorium, wybierania, odwoływania członków organów Związku, podejmowania uchwał w trybie odwoławczym zarządza się głosowanie tajne.
 3. Na wniosek członka Stowarzyszenia popartego przez co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu zarządza się głosowanie tajne w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

§ 24

 1. Zarząd jest organem zarządzającym Stowarzyszenia i odpowiada za należyte prowadzenie statutowej działalności Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 1 do 2 innych członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  • określanie szczegółowych kierunków działalności statutowej Stowarzyszenia, przedmiotu tej działalności i zakresu podmiotów,do których ma być kierowana;
  • podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach członkowskich;
  • ustalanie i zatwierdzanie, budżetu i preliminarzy oraz kalkulacji bezpośrednich kosztów działalności Stowarzyszenia;
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
  • podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i formie prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie jej kierunku i przedmiotu;
  • powoływanie, nadzorowanie działalności i rozwiązywanie biur, sekcji i komisji;
  • przygotowanie i uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie do czasu odpowiedniej uchwały walnego zebrania;
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym członkowskiej, księgowej i innych ewidencji;
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  • składanie zbiorczych sprawozdań ze swojej działalności za okres kadencji na Walnym Zebraniu Członków;
  • opracowywanie corocznych sprawozdań, w tym finansowych i merytorycznych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej w terminie do trzech miesięcy za rok ubiegły;
  • ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 1 i 2. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu lub prowadzącego obrady w razie nieobecności prezesa.

§ 25

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Posiedzeniom Zarządu Stowarzyszenia przewodniczy Prezes Stowarzyszenia, w przypadku jego nieobecności wybrany losowo Wiceprezes Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym. Zarząd jest obowiązany zawiadomić członków Komisji Rewizyjnej o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Zarządu.

§ 26

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób spośród: prezesa, wiceprezesów lub skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism, oświadczeń woli i dokumentów oraz mniejszych dyspozycji majątkowych do kwoty 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) wystarcza jeden podpis: prezesa, wiceprezesa, skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i od 1 do 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • dokonywanie bieżącej i okresowej, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia a w tym jego gospodarki finansowej,
  • opiniowanie planów finansowych Stowarzyszenia,
  • przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi Stowarzyszenia wniosków i opinii dotyczących gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  • składanie wniosków o odwołanie członków organów Stowarzyszenia,
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności,
  • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
  • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  • zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem;
  • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zjazd.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

Rozdział VI
Majątek i rozwiązanie Związku

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Stowarzyszenia rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§ 31

 1. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach.
 2. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

pdf_file Statut do pobrania (pdf)
© ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW I BIEGŁYCH SĄDOWYCH POMORZA 2018.